KAIRANKUTSU OY – CALL OF THE WILDERNESS VÄLITTÄMIEN OHJELMA- JA LISÄPALVELUIDEN VARAUSEHDOT

Nämä ehdot koskevat Kairankutsu Oyn asiakkailleen tekemien,
välittämien sekä kolmansien osapuolten ohjelma- ja lisäpalveluiden varauksia.

VARAUSEHDOT

Varaus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai internetistä verkkokaupasta. Varaus on voimassa varaajan varauksen yhteydessä ilmoittamalle henkilömäärälle ja tulee sitovasti voimaan, kun asiakas on saanut varausvahvistuksen suullisesti, sähköpostitse tai tekstiviestitse.

VARAAMINEN JA MAKSU

Varauksen tehtyään asiakas saa laskun ja matkalipun, jossa pitäisi olla ohjelman alkuaika ja lähtöpaikan osoite. Varauksen voi tehdä online verkkokaupassa tai kairankutsun virkailijan kautta sähköpostitse tai
puhelimitse.

MAKSUEHDOT

Maksuehdot on ilmoitettu internetissä verkkokaupassa tai paikan päällä varausprosessin aikana. Kairankutsu Oy:llä on oikeus perua varaus, mikäli asiakas ei ole maksanut ostamiensa palveluiden hintaa eräpäivään mennessä tai sovittuna ajankohtana.

PERUUTUSEHDOT

Varauksen peruuntuminen tai peruuttaminen


  • vähintään 8 vrk ennen varauksen alkua perutuille varauksille peruutus on maksuton.
  • 7 vrk tai lähempänä ennen varauksen alkua perutuille varauksille peruutuskulut ovat 100 % varauksen arvosta

Peruutukset tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen kairankutsu@gmail.com tai puhelimitse +358 400 703324. Huomioithan tehdä peruutuksen arkipäivänä klo 16 mennessä yllä olevien aikarajojen sisällä. Myöhemmin saapuneet ilmoitukset merkitään saapuviksi seuraavalle vuorokaudelle.


Äkillisen sairauden tai perheessä tapahtuvan kuolemantapauksen tai muun matkaa estävän poikkeustilanteen varalta asiakkaan tulee varmistaa, että omat matka- ja tapaturmavakuutukset kattavat varauksen kulut, mikäli tapahtunut johtaa tarpeeseen peruuttaa varaus. Peruutuksesta
tulee ilmoittaa välittömästi Kairankutsulle. Myös näissä tapauksissa noudatetaan yllä olevia varausehtoja.


Ohjelmaan/palveluun osallistuvan asiakkaan tulee olla paikalla ajoissa, vähintään 5 min ennen ohjelman/lähdön alkua. Asiakkaan tulee varmistaa, että on lähdössä retkelleen oikealla kuljetuksella ja oikeaan aikaan! Myöhästyminen tai väärän retkikuljetuksen valinta eivät oikeuta
rahanpalautukseen tai retken uudelleen järjestämiseen.

COVID - 19 epidemian aiheuttamat kansainväliset matkustusrajoitukset

Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa varaustaan varaus- ja peruutusehtoista poiketen sillä perusteella, että varauksen tehnyt Asiakas tai varauksen perusteella ohjelman osallistuvat eivät pääse saapumaan Pyhä-Luostolle sen takia, että asiakkaan tai majoittujien lähtömaan valtio tai Suomi ovat
asettaneet matkustusrajoituksia COVID-19 koronaepidemian takia. Matkustusrajoitukset eivät muodosta Force Majeure – tilannetta, koska COVID –19 epidemiassa asetettavat kansainväliset matkustusrajoitukset eivät ole ennakoimattomia. Asiakkaan peruutukseen ja saapumatta jäämiseen sovelletaan tässä tilanteessa normaaleja varaus- ja peruutusehtoja.


Yllä todettua sovelletaan myös siinä tapauksessa, että Asiakkaat eivät pääse Suomeen lentojen peruuntumisen tai aikataulujen muuttumisen takia. Lentojen peruuttaminen ja aikataulujen muuttuminen on mahdollista COVID – 19 epidemian takia eikä kyseessä ole ylivoimainen este,
koska kyse ei ole ennakoimattomasta tilanteesta.

MUUTOKSET

Mahdolliset varaajan toivomat muutokset varauksiin tulee lähettää kirjallisesti Kairankutsulle sähköpostitse kairankutsu@gmail.com toimiston aukioloaikoina.

Muutokset tehdään ainoastaan asiakkaan kirjallisella suostumuksella varaus- ja peruutusehtojen sallimissa aikarajoissa.


LAPSET

Osassa ohjelmia/palveluita lapsille on tarjolla oma, edullisempi hinta. Lapsihinnat myönnetään lapsille ohjelmasta ja palveluntuottajasta riippuen ja ne on määritelty ohjelman kuvauksessa. Lapsella tulee olla aina täysi-ikäinen valvoja mukana ohjelmissa, joka on vastuussa että lapsi noudattaa annettuja ohjeita.


RASKAUS JA MUUT TERVEYDELLISET SEIKAT

Raskaana olevien naisten ei tulisi osallistua moottorikelkkaohjelmiin tai muihin vastaaviin palveluihin, koska tärähtely ja pakokaasut voivat olla haitallisia. Kairankutsu ei myöskään suosittele husky-,
poro- ja hevosohjelmia raskaana oleville naisille kyseisissä ohjelmissa mahdollisesti esiintyvien riskien vuoksi. Raskaana oleva nainen osallistuu kyseisiin ohjelmiin omalla vastuullaan.

Osa ohjelmista ja palveluista voi olla fyysisesti vaativia ja osallistujat voivat altistua erilaisille fyysisille rasituksille ja kuormituksille. Mikäli osallistuja epäilee terveydentilansa olevan esteenä
ohjelmaan/palveluun osallistumiselle tai epäilee terveydentilansa vaarantuvan
ohjelman/palvelun aikana, tulee osallistujan varmistaa lääkäriltä rajoittaako terveydentila hänen osallistumistaan. Asiakas osallistuu ohjelmiin/palveluihin aina omalla vastuullaan.

Varaajan tulee ilmoittaa varauksen yhteydessä osallistujien terveydellisistä seikoista, jotka voivat vaikuttaa ohjelman suorittamiseen.

Mikäli terveydellinen seikka vaatii erikoisjärjestelyjä ohjelman/palvelun suhteen (esimerkiksi erillisen
kuljetuksen), on palveluntuottajalla oikeus veloittaa erikoisjärjestelyistä aiheutuvat ylimääräiset kulut asiakkaalta.

Asiakas osallistuu ohjelmaan/palveluihin aina omalla vastuullaan.


PALVELUNTUOTTAJAN VASTUU

Palveluntuottaja harjoittaa toimintaansa asianmukaiset turvallisuussuunnitelmat sekä terveys- ja turvallisuusstandardit huomioiden Suomen lakien ja asetusten mukaisesti.

Vastuullinen palveluntuottaja pidättää oikeuden muuttaa ilman ennakkoilmoitusta ohjelman reittiä, aikataulua ja kestoa tarpeen vaatiessa sääolosuhteet, osallistujien terveysseikat sekä muut olosuhteet huomioiden.

Palveluntuottaja pidättää oikeuden keskeyttää ohjelma, mikäli osallistuja toiminnallaan aiheuttaa turvallisuusriskin itselleen tai toisille osallistujille tai osallistujan terveydentila ei salli ohjelman jatkamista.

MOOTTORIAJONEUVO-OHJELMAT

Kaikki ohjelmissa käytettävät moottorikelkat tai muut moottoriajoneuvot on vakuutettu Suomen lakien mukaisesti. Mikäli asiakas kuljettaa itse moottoriajoneuvoa ohjelman aikana, on hän vastuussa niille mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista. Omavastuun osuus kalusto- ja henkilövahinkotapauksissa riippuu ohjelmasta ja on palveluntuottajakohtainen.

Moottoriajoneuvon kuljettaja tulee olla vähintään 18-vuotias ja kuljettajalla tulee olla voimassa oleva asianmukainen ajokortti, ellei erikseen toisin mainita. Suomen lakien mukaan moottoriajoneuvoa ei saa
kuljettaa alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena.

Vastuullinen palveluntuottaja pidättää oikeuden muuttaa ilman ennakkoilmoitusta ohjelman reittiä, aikataulua ja kestoa tarpeen vaatiessa sääolosuhteet, osallistujien terveysseikat sekä muut olosuhteet
huomioiden. Palveluntuottaja pidättää oikeuden keskeyttää ohjelma, mikäli osallistuja toiminnallaan aiheuttaa turvallisuusriskin itselleen tai toisille osallistujille tai osallistujan terveydentila ei salli ohjelman jatkamista.

ELÄIMET

Kaikki ohjelmissa/palveluissa käytetyt eläimet on koulutettu ohjelmiin niin pitkälle kuin se on mahdollista. Eläinten käytös ei ole silti milloinkaan ennakoitavissa ja tästä syytä vaaratilanteiden
välttämiseksi osallistujien tulee noudattaa palveluntuottajan antamia turvallisuus – ja muita ohjeita.

MUUT VAHINGOT

Palveluntuottajaa voidaan pitää vastuussa ainoastaan henkilö- tai aineellisista vahingoista, jotka ovat tapahtuneet ohjelman/palvelun tuottamisen yhteydessä aiheutuneesta onnettomuudesta, joka on
seurausta palveluntuottajan tai sen henkilökunnan tai alihankkijan virheellisestä toiminnasta tai viallisesta laitteesta. Palveluntuottaja ei ole vastuussa vahingoista tai vammoista, jotka ovat korvattavissa osallistujan omasta matkavakuutuksesta.

Suosittelemme asiakkaita ottamaan matkavakuutuksen odottamattomia tilanteita varten.


HINNAT JA HINNANMUUTOKSET

Varauksen hinnat sisältävät etukäteen sovitut palvelut ja verot. Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Kairankutsu ei ole vastuussa mahdollisista esitteissä esiintyvistä virheellisistä hinnoista tai esitteiden
painatuksen jälkeen tapahtuneista muutoksista hinnoissa.

HUOMAUTUKSET

Mahdolliset huomautukset tulee tehdä jo kohteessa ensin palveluntuottajalle palvelun/ohjelman aikana tai välittömästi sen jälkeen sekä viivytyksettä myös Kairankutsulle kirjallisesti sähköpostilla. Jos
huomautusta virheestä ei ole tehty ohjelman aikana tai välittömästi sen jälkeen, asiakas menettää oikeutensa hinnanalennuksiin tai muihin korvauksiin.


SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, asiakas voi viedä asian Kuluttajariitalautakuntaan tai Lapin
käräjäoikeuteen. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Kairankutsu ei vastaa näiden ehtojen julkaisemisen jälkeen ilmaantuneista, meistä riippumattomista muutoksista.


EU tietosuojalaki


Säilytämme asiakkaiden tietoja ainoastaan laskutusjärjestelmämme www.helpostilasku.fi, jonka kirjautuminen on salasanojen takana. Kyseisessä järjestelmässä on ainoastaan laskutusta varten tarvittavat asiakkaan antamat tiedot.

Kairankutsu ei säilytä muita asiakasrekisterejä.